VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE NÁKUP V NAŠEJ SPOLOČNOSTI (AJ E-SHOPE)

Článok I.  

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.perfectpasta.sk je spoločnosť ALVISTAV s.r.o., so sídlom Padlých hrdinov 71, 821 06 Bratislava, Podunajské Biskupice, Areál Tryskáč

IČO: 47191520

IČDPH:SK2023794388

Tatra Banka

2946457932/1100, IBAN: SK1211000000002946457932

 

Članok II

 1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Predávajúci – Human base s.r.o.

Dopravca – prepravná spoločnosť, kuriérska služba.

 1. Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.

Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia:

– Občianskeho zákonníka,

– zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,

– zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Doba platnosti obchodných podmienok je uvedená na záver, v bode 18.

Článok III.

 1. Objednávka a podmienky dodania
 2. Objednanie tovaru

4.1 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže predávajúci oznámiť spotrebiteľovi elektronicky (e-mailom), telefonicky, alebo faxom. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u predávajúceho a je pre spotrebiteľa vždy dostupná.

4.2 Spôsob objednávky:

4.2.1 telefonicky: telefónne číslo: 0911 595935 – Zákaznícke centrum,

4.2.2 e-mailom: info@healthyproducts.sk

4.3 Forma objednávky:

4.3.1 ústnou formou – telefonicky,

4.3.2 zaslaním vyplneného objednávkového formulára (t.j. eshop),

4.4 Objednávka musí obsahovať:

4.4.1 údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),

4.4.2 informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena),

4.4.3 dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

4.5 Minimálna hodnota objednávky:

minimálna hodnota objednávky pre spotrebiteľa nie je stanovená.

 1. Kúpna cena tovaru

Kúpna cena (s DPH ) je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente potvrdenia prijatia objednávky. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v platnej cene.

Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“, alebo „ZĽAVA“, alebo „VÝHODNÝ NÁKUP“), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru s danou šaržou (dobou minimálnej trvanlivosti). Pokiaľ si spotrebiteľ objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby tohto tovaru u predávajúceho na sklade, má predávajúci právo ponúknuť spotrebiteľovi rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne iný, podobný tovar. Spotrebiteľ má právo odmietnuť takúto ponuku.

Predávajúci má právo upravovať ceny. Pre spotrebiteľa je záväzná vždy cena platná pri odoslaní objednávky.

Predávajúci informuje o cenách na svojej internetovej stránke alebo poskytuje platný cenník spotrebiteľovi. Predávajúci má právo zmeniť logistické údaje tovaru (napr. veľkosť balenia, hmotnosť, EAN kód apod.) uvedené v cenníku.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

Spôsob platby

–       Na bankový účet: 2946457932/1100 TATR, IBAN: SK1211000000002946457932

–       Osobný odber: potraviny  Human Base, Padlých hrdinov 71, 821 06 Bratislava, Podunajské         Biskupice, Areál Tryskáč

–       Na dobierku

 1. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

–             kuriérskej spoločnosti,

–             osobne na zvolenej prevádzke v objednávke

–             vlastnou dopravou predávajúceho

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Možnosti prepravy sú nasledovné:

 

 1. Osobný odber, potraviny Human Base, Padlých hrdinov 45, 821 06 Bratislava – 0,00 eur
 2. Kuriérska spoločnosť – 5 eur
 3. Pri objednávke nad 100 eur dopravu neplatíte

 

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 2. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Článok VIII.

Storno objednávky

Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku

 1. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

 

Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 1. Kupujúci je povinný:
 2. prevziať objednaný tovar,
 3. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 4. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 5. Predávajúci je povinný:
 6. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 7. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

Článok XI.

Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur)v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim rovnako sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť  októbra 2014.